Avaleht


 


Lasteaiast

Narva Lasteaed Punamütsike asub Narva linna haldusterritooriumil aadressil Kreenholmi 8a, 21001, Narva.

Lasteaia teeninduspiirkond on kogu linna haldusterritooriumil eesti keelt kõnelev elanikkond, samuti Vaivara valla eesti keelt kõnelev elanikkond.

Registreerimisnumber 75026891.

Koolitusluba nr 2972 HTM. Väljastamise aluseks oli Haridusministri 04.02.2008.a käskkiri nr 126 ja ”Koolieelse lasteasutuse seaduse” § 36 lõige 21 ja 22.

Lühidalt ajaloost

Lasteasutus avati Narva linnas aprillikuus 1963. aastal. Lasteaed oli ehitatud 4-rühmaliseks. Lasteasutuses töötas 2 sõime ja 2 aiarühma.

Asutuse nimetused on muudetud alljärgnevalt:
1963 – Lasteaed-sõim nr. 18
1966 – Lastepäevakodu nr. 18
2000 – Koolieelne Lasteasutus Punamütsike
2011 – Narva Lasteaed Punamütsike

1994. aastal kolis lasteaed Energia 4B tänavalt üle Kreenholmi 8A tänava lasteaia hoonesse.

Lasteaed alustas tööd 8 rühmalisena. Nendest eesti õppekeelega rühmi oli 5
(1 sõimerühm ja 4 aiarühma).
Vene õppekeelega rühmi oli 3 (1 sõimerühm ja 2 aiarühma).

Omaalgatuslikult, lastevanemate soovidest lähtuvalt avati lasteaias 1994. aastal kaks täieliku keelekümbluse rühma.

Lasteasutus liitus ametlikult keelekümblusprogrammiga 2004. aasta 1. septembril, mil avati täieliku keelekümbluse rühm 5-aastastele lastele.
Alates 1. septembrist 2005 oli lasteasutuses 2 varase keelekümbluse rühma. 2007./2008. õppeaastast oli lasteasutuses neljas rühmas lapsed venekeelsetest peredest. Nendest kahes rühmas oli õppekeeleks ainult eesti keel ja kahes rühmas eesti ja vene keel.

Käesoleval ajal on meie lasteaed ainus Narva linna lasteaed, milles on olemas eesti õppekeelega rühmad. Lasteaias on 7 rühma. 2 sõimerühma ja 5 aiarühma.