Lapsevanemale

Koroonaviiruse leviku tõkestamise juhend lasteaedadele

Töö korraldus

 • Tagada kõigile majas viibivatele inimestele käte pesemiseks, kuivatamiseks ja desinfitseerimiseks vajalike vahendite olemasolu ja isiklike kaitsevahendite kättesaadavust. Paigaldada käte desinfitseerimisvahendid vastavalt vajadusele ruumidesse ja/või liikumisteedele, veendudes, et on tagatud kemikaaliohutus ning vahendeid kasutatakse eesmärgipäraselt ja korrektselt.
 • Selgitada välja riskigruppi kuuluvad lapsed ja õpetajad ning vajadusel ja võimalusel korraldada riskigruppi kuuluvatele lastele ja õpetajatele õppimine ja töö ohututes tingimustes, näiteks distantsilt.
 • Kokku leppida ühtne suhtlusallikas, mis on kättesaadav kõigile töötajatele, õpetajatele ja vanematele.
 • Hajutada hoones viibivaid inimesi, et vähendada kontakte.
 • Kõik tegevused korraldada oma (kodu)rühmaruumis. Ühiste ruumide kasutamisel kaaluda selle vajalikkust. Võimalusel vältida ühiste ruumide kasutamist. Ühiste ruumide kasutamisel tagada ruumide ja pindade desinfitseeriv märgpuhastus.
 • Tuulutada kasutatavaid ruume regulaarselt, kasutada ventilatsiooni. Tagada ruumide ja pindade sagedane märgpuhastus..
 • Üritusi kavandades kaaluda nende vajalikkust. Korraldada üritusi väiksemates rühmades, erinevaid rühmi segamata, et oleks võimalik haigestumisjuhtumi korral tuvastada lähikontaktsete ring. Ürituste korraldamisel eelistada võimalusel ruumile värsket õhku. Üritusel osalejatel viibida hajutatult. Tagada osalejatele desinfintseerivate vahendite ja isiklike kaitsevahendite kättesaadavust.
 • Õppekäikude korraldamisel kaaluda vajalikkust, veenduda, et õppekäigu sihtkoht on ohutu. Korraldada õppekäigud rühmade kaupa.
 • Reguleerida lasteaeda sisenemist. Vajadusel kehtestada vanematele sisenemise piiranguid.
 • Edasi lükata kõik välisreisid ja rahvusvahelised üritused.
 • Kõigil töötajatel ja lastel, kes tuleb välisreisilt riigist, kus nakkuskordaja on 16 või enam, jääda kaheks nädalaks eneseisolatsiooni. Info riikide ja liikumispiirangute kohta Eestisse saabujatele leiab Välisministeeriumi kodulehelt: https://vm.ee/et/ teave-riikide-ja-eneseisolatsiooninouete-kohtaeuroopast-saabujatele.

Haigussümptomid, haiguse tuvastamine

 • Saata haiguse sümptomitega lapsed ja töötajad koju. Vajadusel tagada lasteaias viibijate täielik või osaline/valikuline regulaarne kehatemperatuuri mõõtmine. Haigussümptomitega inimene ei tohi lasteaeda siseneda.
 • Inimesel, kes on olnud lähikontaktis COVID-19 haigestunuga, jääda 14 päevaks eneseisolatsiooni. Lähikontaktiga on tegemist, kui inimene: » elas samas majapidamises COVID-19 haigega; » on olnud füüsilises lähikontaktis COVID-19 haigega vähemalt 15 minutit ja vähem kui 2 meetri kaugusel; » on olnud otseses kontaktis COVID-19 haige eritistega ilma kaitsevahendeid kasutamata (nt on tema peale köhitud, on katsunud kasutatud salvrätti paljaste kätega); » on viibinud COVID-19 haigega ühes ruumis (nt klassiruumis, nõupidamisruumis, haigla ooteruumis jne) vähemalt 15 minutit ja vähem kui 2 meetri kaugusel.
 • Haigussümptomitega töötajal teavitada asutuse juhtkonda, pöörduda telefoni teel perearsti poole ning jääda koju. Kui COVID-19 diagnoos leiab kinnitust, teavitada juhtkonda.
 • Lasteaias viibiva lapse haigustunnuste ilmnemisel pöörduda tervishoiutöötaja poole, kes teavitab asutuse juhtkonda. Direktoril informeerida haigestumisest lapse vanemaid. Lasteaias viibiv haigestunu isoleerida teistest, kasutades selleks sobivat ruumi. Kui haigestunu terviseseisund silmnähtavalt halveneb, helistada 112.
 • Lapse vanemal või seaduslikul esindajal teavitada lasteaia direktorit kohe, kui haigestunu lapse puhul leiab COVID-19 diagnoos kinnitust. Direktoril teavitada haigestumise tuvastamisest selles rühmas käivate laste vanemaid ja rühmas töötanud õpetajaid. Teavitamisel olla delikaatne, mitte mainida haigestunu nime jm andmeid, mis teda äratuntavaks teeks.
 • Haigestunuga lähikontaktis olnud inimestel jääda 14 päevaks koju. Kui rühmas on tuvastatud haigestumine, suunata haigestunu lähikontaktsed kaheks nädalaks koju, kaaluda kogu rühma koju suunamise vajalikkust. Piirata 14 päeva jooksul haigestunu rühmakaaslaste ja õpetajate osalemist ühisüritustel. Isolatsioonis viibivatel lastel ja töötajatel välistada ka huviringides, kaubanduskeskustes jm viibimine.
 • Haigestumise tuvastamise puhul lasteaia juhtkonnal ja tervishoiutöötajal teha koostööd Terviseameti regionaalosakonnaga, kes võtab asutusega ühendust ja teavitab kinnitatud diagnoosist, selgitab välja kontaktsed.
 • Lastel ja töötajatel, kes pole haigestunu lähikontaktsed, jätkata tavapärase eluga, jälgides samal ajal oma tervist. Sümptomite ilmnemisel võtta kohe ühendust perearstiga telefoni teel.
 • Koroonaviirusesse haigestumise tuvastamise puhul direktoril kohe teavitada Kultuuriosakonda telefonil 35 99 120 või e-postiga kultuur@narva.ee. Kultuuriosakond koostöös Terviseametiga otsustab, kas lasteaed jätkab tavapärast tööd, lasteaed pannakse osaliselt või täielikult kinni ning kui pikaks ajavahemikuks.

…………………………………………………………………………………………………..

Kinnitatud: hoolekogu otsusega 16.07.2020 protokoll nr 4

NARVA LASTEAED PUNAMÜTSIKE  KODUKORD

Lasteaia Punamütsike hoolekogu koosoleku nr.4 otsusega nr 3 on  kinnitatud lasteaia kodukord   Koolieelse lasteasutuse seaduse § 9lg 1 alusel

 1. ÜLDSÄTTED 
 • Narva Lasteaia Punamütsike kodukord lähtub Koolieelse lasteasutuse seadusest (KELS) ja sellest tulenevatest õigusaktidest.
 • Kodukord on avalikustatud lasteaia kodulehel punamutsike.narvakultuur.ee ja paberkandjal asutuses.
 • Kodukord on lastele, lapsevanematele ja lasteasutuse töötajatele täitmiseks kohustuslik.
 • Kodukorrast lähtumine kaitseb laste, lastevanemate ja töötajate õigusi ning loob koostöövalmiduse ja annab soovitused lasteaia ja pere  vaheliseks koostööks.
 1. LAPSE SAABUMINE, LAHKUMINE JA PUUDUMINE
 • Lasteaed on avatud tööpäeviti 6.30 – 18.30, sõimerühmad töötavad kuni kella 18.00.
 • Lapsevanem toob lasteaeda terve, pestud ja puhtalt riietatud lapse enne õppe- ja kasvatustegevuste algust hiljemalt kella 8.30 ja lahkub endale sobival ajal järgides lasteaia päevakava, kuid mitte hiljem kui kell 18.20.
 • Lasteaeda tulles kasutatakse oma lapse rühma sissekäiku ja öeldakse fonolukku kasutades lapse nimi.
 • Rühma töötajal on õigus laps üle anda ka vanemate poolt eelnevalt tutvustatud ja kirjalikult volitatud esindajatele.
 • Alaealisele pereliikmele lapse üleandmisel langetab otsuse lapsevanem, esitades lasteaiale vastava avalduse. Järgides seejuures lapse parimaid huve ja turvalisust. Lasteaia personalil on kohustus sekkuda kui märkab, et lapsevanema otsus on vastuolus lapse parimate huvidega või ohustab lapse turvalisust.
 • Laps saabub ja lahkub lasteaiast koos lapsevanemaga või selleks volitatud isikuga.
 • Eriolukordades, kui lapsevanem ei jõua lapsele järgi õigeaegselt, on tal kohustus sellest teavitada rühma töötajat telefoni teel.
 • Kui lapsevanem või volitatud isik ei ole lapsele järele tulnud ega hilinemisest rühmaõpetajat teavitanud ning vanematega ei õnnestu kontakti saada, teavitab õpetaja olukorrast lasteaia direktorit. Õpetajal on õigus alates kell 19.00 teavitada politseid lasteaeda jäetud lapsest. Järgnevalt toimitakse politsei korralduste järgi.
 • Lapsele järele tulles tuleb kindlasti õpetajat lasteaiast lahkumisest teavitada.
 • Lapsevanem teavitab esimesel võimalusel õpetajat lapse puudumisest rühma telefoni või e-maili kaudu.
 • Planeeritud pikemaajalisest puudumisest teavitab lapsevanem rühma õpetajaid vähemalt kolm tööpäeva ette.
 1. LAPSE RIIETUS JA ISIKLIKUD ESEMED 
 • Lapse isiklike esemete hoidmiseks kasutatavat riietekappi hoiab korras vanem ja hoolitseb, et lapsel on kapis vajalikud esemed.
 • Lapsel peavad kapis olema kamm, pabertaskurätid, vahetusriided, vahetusjalanõud, magamisriided ja võimlemisriided. Riietus peab võimaldama lapsel häirimatult osaleda kõikides mängudes ja tegevustes. Vahetusriided (sealhulgas varu väliriided) on olulised, et laps saaks riiete määrdumise või märjaks saamise korral riideid vahetada.
 • Lapsel peavad olema libisemiskindla tallaga ja kindlalt jalas püsivad jalanõud, et vältida komistamis- ja kukkumisohtu.
 • Õueriietus ja -jalatsid peavad olema ilmastikule sobilikud, kergesti selga pandavad ja lihtsate kinnitustega.
 • Olenemata aastaajast peab lapsel kaasas olema ilmastikule sobiv peakate.
 • Lapse riided ja jalatsid peavad olema märgistatud lapse nimega (sõimerühmas) ja olema sobivas suurusnumbris.
 • Ohtude vältimiseks ei ole lastaias lubatud lapsel kanda pikki salle, kaelas ning kõrvas rippuvaid ehteid ja sõrmes sõrmuseid.
 • Lasteaia töötajad ei kanna vastutust laste  hinnaliste esemete säilivuse eest.
 • Jalgratta ja kelgu toomise lasteaia territooriumile ja äraviimise eest vastutab lapsevanem. Lasteaed ei vastuta jalgrataste ja kelkude purunemise ja kadumise eest.
 • Lapse ohutusele ja tervisele mõeldes on jalg- või tõukerattaga sõitmisel kohustuslik kanda kiivrit ja põlvekaitseid.
 • Lasteaeda võib kaasa tuua isiklikke mänguasju kooskõlas rühmas kokkulepitud reeglitega. Laste isiklike mänguasjade kadumise või katkimineku eest õpetajad ei vastuta.
 1. LAPSE TERVISE, HEAOLU JA ARENGU TOETAMINE
 • Lasteaeda ei lubata last, kui lapse terviseseisund võib kahjustada lapse enda või teiste laste tervist. Õpetajal on õigus keelduda vastu võtmast haigustunnustega last (palavik, nohu, köha, põletikulised silmad, kõhulahtisus, oksendamine jms).
 • Lapse lasteaias haigestumise või vigastuse korral võtab lasteaia töötaja ühendust lapse vanemaga, annab talle esmast abi ning vajadusel kutsub kiirabi. Vanema või kiirabi tulekuni viibib lasteaia haige lapse ruumis tervisetöötaja järelevalve all.
 • Lasteaias ei anta lapsele ravimeid. Juhul kui arst on lapse kroonilise terviserikke (nt astma, diabeet) korral määranud lapsele ravimite manustamise lasteaiapäeva ajal, antakse ravimeid üksnes vanema vastutusel ja kirjalikul kokkuleppel direktori või tervisetöötajaga.
 • Lasteaia direktor või tervishoiutöötaja teatab Terviseametile ja vanemale lasteasutuses levivast nakkushaiguse puhangust või juhtumist.
 • Nakkushaiguse esinemise perioodil rakendatakse lasteaias eri puhastuskorda ja käte pesemise nõudeid, järgides Terviseameti juhiseid.
 • Lapse nakkushaigusesse haigestumisest on vajalik teavitada õpetajat esimesel võimalusel.
 • Lapsevanem informeerib lasteaia direktorit kirjalikult lapse terviseseisundist tulenevatest eritingimustest, mille alusel personal kohandab võimaluse korral kasvukeskkonda ning õppe- ja kasvatustegevuse korraldust.
 • Menüüde koostamisel arvestatakse lapse toiduallergiaga, kui selle kohta on väljastatud arstlik tõend ja esitatud see tervisetöötajale.
 • Lasteaia laste pildistamine ja filmimine avalikuks otstarbeks on lubatud ainult lapsevanemate nõusolekul.
 • Soodsate ilmastikutingimuste korral toimub võimalikult palju laste tegevusi õues.
 • Lapse hea tervise ja reipa meeleolu huvides on soovitav järgida lasteaias kehtestatud päevakava ka kodus. Päevakavaga saab tutvuda lasteaia koduleheküljel.
 1. LASTE JA LASTEAIA TÖÖTAJATE TURVALISUSE TAGAMINE
 • Lasteaia töötajad loovad lasteaias füüsilise ja psühhosotsiaalse keskkonna, mis on ohutu, turvaline ja pakub lastele erinevaid mängu-, õpi- ja loovtegevuse ning kehalise aktiivsuse edendamise võimalusi.
 • Välis- ja sisekeskkonna turvalisuse tagamiseks viiakse lasteaias iga-aastaselt läbi riskide hindamist ning koostatakse tegevuskava keskkonna parandamiseks. Keskkonna ohutuse ja turvalisuse tegevuskava täitmises teostab järelevalvet terviseamet, tuleohutuse valdkonnas päästeamet.
 • Lasteaias on mängu- ja võimlemisvahendid, mille konstruktsioon, mõõtmed ja pindade viimistlus vastavad lapse eale ja kasvule ning tagavad ohutu kasutuse.
 • Lasteaia töökorraldusega on tagatud, et kogu rühma tööaja jooksul on õpetajate, õpetajat abistavate töötajate ja laste suhtarvud vastavuses Koolieelse lasteasutuse seadusega sätestatud piirnormidele.
 • Laste puhkeajal on laste juures üks rühma töötaja.
 • Lasteaia territooriumilt väljaspool kannavad lapsed ja rühma töötajad helkurveste.
 • Lasteaia territooriumile sisenedes ja väljudes tuleb enda järel värav riiviga sulgeda, et tagada laste turvalisus.
 • Lasteaia õueala on motoriseeritud liiklusvahenditele suletud, v.a lasteaeda teenindav transport.
 • Lasteaia territooriumil on lemmikloomadega viibimine keelatud.
 • Lasteaeda ei tooda kaasa lapsele ohtlikke ja vägivaldseid mänge õhutavaid mänguasju.
 • Lapse, vanema või lasteasutuse töötaja sobimatu käitumise korral, mis ohustab teiste isikute vaimset või füüsilist turvalisust, tuleb reageerida koheselt, rakendades selleks pedagoogilisi võtteid või vajadusel tõkestada edasine sobimatu käitumine ning teavitada direktorit.
 • Lasteasutusse ei lubata tööle asuda töötajal, kui töötaja terviseseisund võib kahjustada lapsi või teiste töötajate tervist. Direktoril on õigus saata haigusnähtudega töötaja koju.
 • Laste ja lasteasutuse töötajate vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavate olukordade käitumisjuhised on määratud.
 1. KOOSTÖÖ
 • Õpetajad ja lapsevanemad teevad lapse arengu toetamiseks koostööd, mis põhineb vastastikusel usaldusel ja lugupidamisel. Lapsevanem on oodatud osalema üks kord õppeaastas lapse arenguvestlusele, mille toimumise aeg ja koht lepitakse rühma õpetajatega eelnevalt kokku.
 • Hea tava kohaselt pöördub arusaamatuste korral lapsevanem esmalt rühma õpetaja poole, seejärel vajadusel õppealajuhataja või direktori juurde.
 • Lapsevanemad, kelle lapsele on koostatud individuaalne arenduskava, järgivad ka kodus antud soovitusi. Ainult nii saavutame lapse arengule seatud eesmärgid.
 • Lapsevanem osaleb kaks korda aastas toimuvatel rühmakoosolekutel, millest teavitatakse vanemaid nädala ette. Erandolukorras on  õigus lastevanemate koosolek kokku kutsuda lühema etteteatamise ajaga.
 • Rühma stendidel on tutvumiseks väljas nädala tööplaan, päevakava, kontaktid ja muu oluline info lasteaia tegemiste kohta.
 • Nädalamenüüga saab lapsevanem tutvuda lasteaia koduleheküljel punamutsike.narvakultuur.ee
 • Soovituslikult osalevad lapsevanemad lasteaia üritustel.
 • Lastaia ühisüritustel seisab lapsevanem hea selle eest, et kaasasolevate pereliikmete käitumine ei häiriks esinejaid ning teisi külalisi. 
 1. LAPSE ANDMED JA INFORMATSIOON
 • Lapsevanem annab õpetajale enda ja lapse kohta tõesed andmed.
 • Lapsevanem teavitab rühma õpetajaid oma mobiiltelefoni numbri, elukoha või e-posti aadressi muutumisest esimesel võimalusel.
 • Informatsiooni lasteaias toimuvast saab lasteaia kodulehelt, infostendidelt, e-posti vahendusel või vesteldes.
 • Küsimuste ja ettepanekute korral pöörduda õpetajate, õpetaja abi, hoolekogu liikme, logopeedi või juhtkonna poole. 
 1. OSALUSTASU JA TOIDURAHA MAKSMINE
 • Lapsevanem maksab osalustasu vastavalt kehtivale määrale igakuiselt 20. kuupäevaks Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna arveldusarvele.
 • Toitlustamise eest maksab lapsevanem tasu tulenevalt lapse lasteaias viibitud päevade arvust kuus kehtiva toidupäeva maksumuse alusel.
 • Toiduraha arvestamisel tehakse tagasiarvestus:
 • Puudumise esimesest päevast, kui lapsevanem on rühma õpetajat teavitanud lapse puuduma jäämisest vähemalt kolm tööpäeva ette.
 • Lapse ettenägemata puudumise (haigestumine vms) teatamise päevale järgnevast päevast juhul, kui teatamine toimus puudumise esimese päeva hommikul enne kella 00.
 • Toiduraha tagasiarvestust ei tehta:
 • Lapse ettenägemata puudumise esimesel päeval.
 • Kogu lapse puudumise aja eest, millest lapsevanem ei ole rühma õpetajat teavitanud.
 1. ISIKUANDMETE KAITSE SEADUSEST TULENEVAD ANDMEKAITSETINGIMUSED Lasteaed juhindub isikuandmete töötlemisel kehtivatest isikuandmete reguleerivatest õigusnormidest;

Narva Lasteaed Punamütsike andmekaitse kontaktisik, kelle poole pöörduda lasteaia andmekaitse küsimuste lahendamiseks on lasteaia asjaajaja Olga Basurova tel. 35 60 543 või  lasteaia direktor Heli Adamovitś – paikene64@gmail.com

Alus:  Koolieelse lasteasutuse seadus § 9(1);(2); (3).

Isikuandmete kaitse seadus § 4 (1); (2); (3).

Rahvatervise seadus § 5 1); 2). § 6   5),

Narva Lasteaed Punamütsike põhimäärus

 

Lisa:1   

NARVA LASTEAED PUNAMÜTSIKE KRIISIOLUKORDADE 

                               LAHENDAMISE PLAAN

 1. ANDMED LASTEAIA KOHTA

Narva Lasteaed Punamütsike aadress – Kreenholmi 8A, Narva 21008

Laste arv  83 ( juuli 2020 seisuga)

Töötajate arv:  30

 1. LASTEAIA KRIISIMEESKOND: 

2.1. Lasteaia direktor Heli Adamovits -35 60 543

2.2. Majandusala juhataja Olga Basurova –tel 35 60 543

2.3. Õppeala juhataja Angelika Soomets –tel  35 605 43

2.4. Tervisetöötaja Natalja Kretova –tel  35 60542

kriisi olukorrast koheselt teavitav lasteaiatöötajate Viiberi keskkond

2.6.Kontaktisik väljaspool lasteaeda;

Ida-Päästekeskus 3391900

Politsei- ja piiriameti Ida-Virumaa Prefektuur- Alar Karu 3372379

Päästeameti hädaabinumber- 112

Narva Sotsiaalameti lastekaitsespetsialist-Jekaterina Tihhomirova 35 69437

Narva Linna Kultuuriosakonna haridusspetsialist- Polina Frantseva 35 99 219

 1. HÄDAOLUKORRA LAHENDAMISE PÕHIMÕTTED:

–  Selgita, millise hädaolukorraga on tegemist.

–  Päästa vahetus ohus olijaid! Jaga järgnevad ülesanded, kui abistajaid on rohkem!

– Vastavalt hädaolukorrale teavita sellest kriisimeeskonda/teisi, vältimaks nende ohtu sattumist.

– Vajadusel anna elupäästvat esmaabi.

– Helista hädaabinumbril 112.

3.1. Kriisimeeskonna ülesanded erinevates hädaolukordades (Lisa 1.1)

3.2. Helistades 112 räägi:

– Mis on juhtunud?

– Kus? Täpne aadress või lasteaia nimi?

– Kas keegi on viga saanud?

–  Oma nimi ja telefoninumber (et sulle saaks tagasi helistada)

– Vasta küsimustele lühidalt ja täpselt!

– Ära katkesta ise kõnet!

3.3.  Info liikumine hädaolukorras:

Lasteaia töötajad teavitavad hädaolukorrast direktorit Heli Adamovits`it  + 372 5521292,

tema puudumisel asendab teda majandusala juhtaja Olga Basurovat

tervele kollektiivile lasteaia töötajate Viiberi keskkond.

 1. VÕIMALIKUD KRIISI OLUKORRAD

 4.1  Õnnetus lasteaias või õppekäigul:

 1. Anna esmaabi,
 2. Vajadusel kutsu kiirabi,
 3. Eralda kannatanu teistest lastest,
 4. Kui õnnetus on tõsine, teavita koheselt direktorit (või asendajat) ning järgi tema korraldusi,
 5. Teavita lapsevanemaid,
 6. Fikseeri kellaaeg.

4.2. Õnnetuse järgselt:

 1. Jälgi, kas juhtunu oli laste jaoks traumeeriv,
 2. Vajadusel käsitle teemat – räägi kogu rühmaga või õnnetusega kokku puutunud lastega individuaalselt,
 3. Õnnetuse käsitlemiseks kasuta vajadusel spetsialistide abi,
 4. Jälgi, kas on märke sellest, et juhtunu polnud õnnetus, vaid kiusamise tagajärg – tegele probleemiga koheselt,
 5. Tuvasta, kas õnnetuses oli keegi süüdi või tunneb ennast süüdi olevat – aita lapsel leida võimalus süütundest vabandada või paku vajadusel tuge, et ta ei jääks süüd kandma,
 6. Pane tähele, kas õnnetus põhjustas konflikti laste vahel – aita konflikti lahendada.

5. Lapse kadumine:

 1. Uuri lastelt – Kas keegi ei märganud lapse lahkumist? – Millal kadunud kaaslast viimati nähti? – Kus kadunud kaaslast viimati nähti? – Kas keegi teab, kuhu kadunud laps läks? – Kas keegi teab, miks kadunud laps ära läks (konflikt, keegi kutsus, tahtis koju minna jne)?
 2. Alusta koheselt lapse otsimist lasteaia lähiümbrusest. NB! Teisi lapsi ei tohi jätta järelvalveta! 3. Informeeri lapsevanemaid ja kui lapse asukoha ja olukorra kohta puudub ka lapsevanematel info, on õpetaja kohustatud teavitama politseid (täitma saadud juhiseid), ka juhul, kui vanem ei soovi teavitamist, sest lapse elu ja tervis võivad olla ohus.
 3. Informeeri lapsevanemaid ja kui lapse asukoha ja olukorra kohta puudub ka lapsevanematel info, on õpetaja kohustatud teavitama politseid (täitma saadud juhiseid), ka juhul, kui vanem ei soovi teavitamist, sest lapse elu ja tervis võivad olla ohus.
 4. Informeeri lasteaia direktorit.
 5. Kui kadunud laps leitakse, informeeri kõiki osapooli.

5.1. Järeltöö:

 1. Aruta juhtunut lapsega, et ta mõistaks olnud situatsiooni tõsidust. Väldi süüdistamist ja lapsega riidlemist, see ei aita tal olnut mõista.
 2. Vajadusel käsitle juhtunud rühmas.

6. Lapserööv:

 1. Teavitada politseid numbril 112.
 2. Teavitab lapse seaduslikku hooldajat.
 3. Teavitab lasteaia direktorit või tema asendajat.
 4. Küsitleb teisi töötajaid, et välja selgitada, kas nähti isikut, kes lapse kaasa viis. NB! Juhul, kui ühel lapsevanematest on lapsega suhtlemine juriidiliselt tõkestatud, peab lasteaed selleks, et seadust täita, omama koopiaid seda puudutavatest dokumentidest.

7. Agressiivne isik lasteaias:

 1. Helista 112, kui agressiivne isik ähvardab, karjub ja käitub solvavalt.
 2. Teata lasteaia kriisimeeskonnale või lasteaia juhtkonnale, et takistada tema võimalikku liikumist majas, et tagada laste ja teiste töötajate turvalisus.
 1. Joobes isik lasteaias:
 1. Võimalusel keeldu last üle andma lapsevanemale või tema poolt volitatud isikule, kes on märgatavate joobetunnustega.
 2. Hoidu füüsiliselt takistamast lapse kaasa võtmist, et mitte seada ohtu teiste laste ja enda turvalisust.
 3. Helista või palu kaastöötajal helistada lapse teisele vanemale, et teda informeerida ja paluda tulla lapsele järele.
 4. Vestle joobetunnusega isikuga, et võita aega ning hinnata isiku käitumist, meeleolu.
 5. Kui joobes isik muutub agressiivseks, liigu teise ruumi või sulgu koos lastega ruumi.
 6. Helista 112, kui isik juhib sõidukit või muutub agressiivseks.

Pea meeles: Lapsevanemaga probleemi lahendades ei tohi laps või teised rühma lapsed olla kuuldekauguses. Probleemi kordumisel on vaja teavitada lasteaia juhtkonda ning pidada nõu lastekaitsespetsialistiga.

 1. Äkkrünnak:

Rünnakut avastades võimalusel varju, vajadusel põgene. Kui lapsed on turvaliselt peidus või evakueeritud, siis teavita 112.

9.1. Äkkrünnak, varjumine:

 1. Jää rahulikuks ja kutsu kõik lapsed enda juurde.
 2. Lukusta uks
 3. Tõmba ette aknakatted.
 4. Eemaldu lastega ustest ja akendest ning püsige võimalikult vaikselt ja madalal, varjuda laudade, kappide, riiulite taha.
 5. Jää ootama politsei saabumist. NB! Ust tohib avada ainult siis, kui oled kindel, et avamist palub politsei või lasteaia juhtkond.

9.2. Õuealal:

 1. Kutsu võimalikult kiiresti kõik rühma lapsed enda juurde.
 2. Liigu ohust kaugemale.
 3. Varju sobivaimasse kohta.
 4. Kinnita, et antud olukorras vastab küsimustele ainult politsei kõneisik või lasteaia direktor.

Pea meeles: Lapsevanemaga probleemi lahendades ei tohi laps või teised rühma lapsed olla kuuldekauguses. Probleemi kordumisel on vaja teavitada lasteaia juhtkonda ning pidada nõu lastekaitsespetsialistiga.

10.Tulekahju:

 1. Kontrolli häire õigsust, hinda ohtu.
 2. Päästa vahetus ohus olijad ning jaga ülesanded kui abistajaid on rohkem
 3. Helista 112.
 4. Kustuta esmase tulekustutusvahenditega.
 5. Teavita lasteaia direktorit.
 6. Naase võimalikult kiiresti oma rühma juurde ja võimalusel evakueeri lapsed vastavalt tuleohutuse tegutsemise plaanile, suundudes kokkulepitud kogunemiskohta: plats staadioni kõrval lasteaia taga.
 7. Kui koridoris on suitsu, kontrolli enne laste evakueerimist, kas evakuatsioonitee on väljumiseks ohutu.
 8. Sule aknad ja uksed, ära lukusta!
 9. Võta kaasa rühma nimekiri (päevik).
 10. Kogunemiskohas – kontrolli laste kohalolekut ning jää sinna nii kauaks, kuni päästemeeskonna juht või lasteaia direktor annab järgmised korraldused.

10.1. Suitsuse koridori läbimine evakueerudes

 1. Võimalusel tee eelnevalt kindlaks, milline evakuatsiooniteekond on väljumiseks kõige ohutum
 2. Kui pead läbima suitsuse koridori, hoia madalale, kus õhk on puhtam
 3. Kata suu ja nina niiske riidega
 4. Liikudes toeta kätega vastu seina, et säilitada õige suund
 5. Rühm peab püsima koos
 6. Lasteaiast välja jõudes tuleb liikuda kokkulepitud kogunemiskohta
 7. Kogunemiskohas kontrolli, et kõik ruumist väljunud lapsed on sinuga, edasta info lasteaia direktorile või majandusala juhataja Olga Basurovat.

11. Ähvardus

 1. Täpsusta infot
 2. Teavita 112 ja lasteaia direktorit.
 3. Kui oled kindel, et tegemist on alusetu ähvardusega, teavita samuti lasteaia direktorit.

11.1. Telefoni teel edastatud ähvardus

 1. Jää rahulikuks
 2. Hoia kõneleja liinil nii kaua kui võimalik
 3. Samaaegselt püüa teavitada politseid, 112.
 4. Pärast kõne lõppu teavita politseid ja lasteaia direktorit

11.2. Kirja teel edastatud ähvardus

 1. Teavita 112.
 2. Säilita kiri kiletaskus ja anna see uurimiseks politseile
 3. Teavita lasteaia direktorit

11.3. Internetikeskkonnas tehtud ähvardus

 1. Salvesta ähvardus või vestlus, mille käigus ähvardati
 2. Märgi juurde portaal, kus ähvardus edastati
 3. Fikseeri ähvarduse edastamise kellaaeg.
 4. Teavita koheselt 112 ja lasteaia direktorit ning edasta salvestatud materjalid.

Muud kriisisituatsioonid

12. Lapse surm

 1. Teate saanu võtab koheselt ühendust direktoriga.
 2. Direktor kinnitab info ja teavitab juhtunust lasteaia töötajaid.
 3. Lipp langetatakse poolde masti.
 4. Lähtuvalt olukorrast kaalutakse vanemates rühmades, kas korraldada mälestuskogunemine.
 5. Rühmaõpetaja ja lasteaia juhtkond otsustab, kes võtab ühendust lahkunu perekonnaga, et avaldada kaastunnet ja läbi arutada lasteaiapoolne abi ning perekonna soovid.

12.1. Lapse lähedase surm

 1. Direktor või rühma õpetaja kinnitab teate tõepärasust lapse lähedaste käest.
 2. Kui laps ei tea veel juhtunust, kutsutakse lasteaeda keegi lapse lähedastest, kes lapsele juhtunust räägib.
 3. Laps ei jäeta mitte mingil juhul üksi.
 4. Õpetaja räägib juhtunust rühmalastele, kui on saanud selleks loa omastelt.
 5. Õpetaja aitab lapsel võimalikult kiiresti tavaelu rutiini tagasi pöörduda.

 

12.2. Lasteaiatöötaja surm

 1. Teate saanu võtab koheselt ühendust direktoriga
 2. Direktor kinnitab info ja teavitab juhtunust lasteaia töötajaid.
 3. Lasteaia juhtkond räägib juhtunust selle rühma lastele, kelle õpetaja lahkunud oli.
 4. Lipp lastakse poolde masti.
 5. Sobivasse kohta asetatakse lahkunu foto, küünal, lilled või mälestuste raamat.
 6. Direktor lepib omastega kokku lasteaia töötajate võimaluse osaleda matustel.

13. Lapse raske haigus

 1. Teate saanud töötaja informeerib lasteaia direktorit.
 2. Teate tõepärasust täpsustatakse lapse lähedastega.
 3. Vajadusel ja lapsevanema loal räägitakse teistele rühma lastele.
 4. Laps jätkab lasteaias käimist, kui ta on selleks võimeline ja juhul, kui lapsevanem seda soovib.
 5. Lapsega tekkida võivate võimalike kriitiliste olukordade tarbeks antakse personalile esmaabi ja toimetuleku juhend.
 6. Rühma õpetaja organiseerib, et lapsega säiliks kontakt, haiglas või kodus haige olemise ajal.
 7. Lapse ja tema perekonna soove kuulatakse ja nendega arvestatakse.

14. Vaimne vägivald- Kiusamisele on vaja koheselt reageerida.

 1. Kogu infot, jälgi lapsi ja küsitle kolleege – kes on õpetajatest/lastest kiusamist pealt näinud? Kes on liider? Kas kiusatav provotseerib ise kiusamist?
 2. Määratle, kas lapse käitumine oli hetkeline ja ühekordne emotsioon või kestev probleem.
 3. Vestle kiusamises kahtlustatavatega individuaalselt. Kuula, ära süüdista. Oota, millise lahenduse laps ise pakub.
 4. Vestle individuaalselt tõenäolise ohvriga. Julgusta rääkima, väldi suunavaid küsimusi.
 5. Tõsisema juhtumi puhul aruta tekkinud olukorda mõlema osapoole vanematega, vajadusel kaasa vanemaid grupivestlusele.
 6. Vajadusel suuna ohver psühholoogi juurde.

15. Füüsiline vägivald

 1. Märka muutusi lapse käitumises ja trauma jälgi tema kehal.
 2. Julgusta ohvrit rääkima.
 3. Püüa välja selgitada konflikti põhjused ja peamised vägivallatsejad.
 4. Tee koostööd lapsevanematega.
 5. Käsitle juhtumit vastavalt olukorrale mõlema osapoolega eraldi.
 6. Kutsu vägivallatseja vanemad vestlusele.
 7. Võimalusel suuna nii ohver kui ka vägivallatseja psühholoogi juurde.

 

15.1. Koduse füüsilise väärkohtlemise kahtlus

 1. Laps kardab vanemaid,
 2. Laps ei taha koju minna,
 3. Seletamatu muutus käitumises,
 4. Laps on hirmunud, endassetõmbunud, passiivne või kõrgenenud agressiivsusega,
 5. Ilmastikule sobimatu riietuse kandmine verevalumite varjamiseks,
 6. Verevalumid kehal,
 7. Ennasthävitav käitumine või selle sagenemine,
 8. Kodust ära jooksmine.

Mida teha?

 1. Räägi oma kahtlustest lasteaia direktorile
 2. Ole lapse suhtes toetav ja julgustav, kuid mitte pealetükkiv.
 3. Julgusta last oma muret täiskasvanuga jagama, abi küsima.
 4. Anna lapsele märku, et juhtunus ei ole tema süüdi. NB! Vanemaid/hooldajaid ei tohi teavitada, kui on väiksemgi perevägivalla kahtlus. Isik, kellele laps on usaldanud oma mure, pakub tuge kuulates ja last rääkima julgustades.

       HÄDAOLUKORRA LAHENDAMISE ÜLDPÕHIMÕTTED

 1. Selgita, millise hädaolukorraga on tegemist.
 2. Päästa vahetus ohus olijaid! Jaga järgnevad ülesanded, kui abistajaid on rohkem!
 3. Tegutse vastavalt hädaolukorrale!

Narva Lasteaed PUNAMÜTSIKE hädaolukorra lahendamise plaani aluseks on Hädaolukorra seadus. Vastu võetud 08.02.2017 RT I, 03.03.2017, 1 jõustus 01.07.2017.

 

 

NB! Head lapsevanemad ja töötajad!

Laste, lastevanemate ja töötajate ohutuse tagamise eesmärgil on sisenemine lasteaia territooriumile ainult Võidu tänava poolt läbi peaväravate.

 

Austatud lastevanemad

Narva Linnavalitsus võttis 04.05.2020. a vastu korralduse nr 300-k „Koolieelse lasteasutuse kulude vanemate poolt kaetava osa määra maksmisest“, millega otsustas vabastada tagasiulatuvalt alates 13.03.2020. a kuni eriolukorra lõpuni lasteasutuse kulude vanemate poolt kaetava osa määra (vanema osa) tasumisest lastevanemad, kes:

ei kasutanud eriolukorra kehtivuse ajal koolieelse lasteasutuse teenust (vanema osa tasumisest vabastatakse proportsionaalselt päevade arvule kuus, kui koolieelse lasteasutuse teenust ei ole kasutatud) või

 on saadetud osaliselt tasustatud või tasustamata puhkusele või

 eriolukorra kehtivuse ajal kaotanud töö või

 väikeettevõtjana ei saa eriolukorra tõttu tegutseda või kelle tulu on olulisel määral vähenenud.

Vanema osa tasumisest vabastamiseks peab lapsevanem esitama koolieelse lasteasutuse direktorile avalduse. Koolieelse lasteasutuse direktor hindab esitatud avalduse põhjendatust ning edastab avalduse koos oma kommentaariga Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonnale, kes avaldusest lähtuvalt tagastab enammakstud summat või kajastab seda ettemaksena.

Avalduse vormi saab rühmaõpetajate käest paberkandjal või saab selle täita elektroonsel kujul ja saata digitaalselt allkirjastatuna lasteaia meilile punamutsike18@gmail.com 

https://dokregister.narva.ee/index.php?page=docshow&docid=281511

Seoses koroonaviiruse levikuga:

 • 18.03.2020 Riik saatis lasteaedadele juhised tegevuse ümberkorraldamiseks-                                                                                                     Erilist tähelepanu pöörame sellele, et lastevanemate sisenemine lasteaia hoonesse ei ole aktsepteeritud.

Особое внимание обратить надо на то, что государство советует передавать детей учителям групп и от учителей -родителям на улице:                                                                                                       https://www.hm.ee/et/uudised/riik-saatis-lasteaedadele-juhised-tegevuse-umberkorraldamiseks

 • Seoses koroonaviiruse levikuga 12.03.2020. HTMi soovitus: Lasteaiad jätkavad esialgu tegevust, lasteaedade sulgemine otsustatakse juhtumipõhiselt. Sellegipoolest kutsume üles kõiki lapsevanemaid, kellel see vähegi võimalik, jätta lapsed koju. https://rus.err.ee/1063206/s-ponedelnika-vse-shkoly-v-jestonii-zakrojutsja?fbclid=IwAR1_HI2hFwc2snlcZJvnsbObmkRrnlVRcx-4Zo-2dxE-APAsAkKOMGs6IsIСовет от Мин.Образования: дет/сады продолжат свою работу, но советуют родителям по возможности оставить детей дома.  https://rus.err.ee/1063206/s-ponedelnika-vse-shkoly-v-jestonii-zakrojutsja
 • Seoses koroonaviiruse levikuga lisainfo on siin:  https://www.hm.ee/et/uudised/juhend-koolidele-seoses-covid-19-levikuga

 

Dokumendid