SIPSIK

TEEMA: Lilled kevadel

ALATEEMA: Esimesed kevadlilled

KUUPÄEV: 12.- 16.04.2021

SIHTGRUPP: 3-4 aastased lapsed

ÕPETAJAD: Anu Välja, Elli Košikova

Tegevuse liik Alaliik Eesmärgid
HOMMIKURING ·         Tervituslaul; poisid ja tüdrukud.

·         Laulumäng „Kes on täna meiega?“

·         Laste loendamine, poiste ja tüdrukute arvu võrdlemine.

·         Rühmareeglid.

·         Nädalapäevad, aastaajad.

·         Sissejuhatus nädala teemasse.

Laps oskab öelda oma sõbra nime.

Laps oskab loendada ja oskab öelda keda on rohkem, vähem või puudub üldse.

Laps teab rühmareegleid.

Laps teab aastaaegu ja oskab neid nimetada.

Laps teab nädalapäevi.

Laps oskab nimetada ilma tunnuseid.

KEEL JA KÕNE

 

 

 

·         Lastekirjanduse ettelugemine: H.Mänd „Lumikelluke“

·         Luuletuse ettelugemine: „Esimesed kevadlilled“

(3.a) Laps oskab kuulata sisult ja keelelt jõukohaseid etteloetud teksti.

(4.a) Laps oskab vastata küsimustele ühe lausega teksti põhjal.

(3-4.a) Lapsel kasutab oma kõnes õpitud sõnavara (loodus tärkab, kevadlilled).

MINA JA KESKKOND. ·         Vestlus-arutelu teemal: esimesed kevadlilled (lumikelluke, märtsikelluke, krookus) pildimaterjal.

·         Vaatluses osalemine: varakevad ja kevadetunnused.

·         Mäng: Liblikas

(3.a) Laps oskab osutamise korral nimetada tuttavaid lilli.

(4.a) Laps oskab nimetada ning kirjeldada tuttavaid lilli.

(3-4.a) Laps oskab märgata muutusi looduses (õuesõpe).

(3-4a.) Laps oskab reageerida emotsionaalselt muusika iseloomule sealjuures kasutada erinevaid liigutusi.

LUGEMINE JA KIRJUTAMINE ·         Lille iseloomustamine: märtsikelluke (õis, vars, leht).

·         Täht ja häälik A ja B kordamine.

(3-4.a) Laps oskab kasutada kõnes lille osa nimetusi (õis, vars, leht).

(3-4.a) Laps matkib kirjutamist kritseldades pliiatsiga.

MATEMAATIKA ·         Mõisted: kolmnurk ja nelinurk kinnistamine. (3-4.a) Laps oskab eristada kolmnurka ja nelinurka ning leiab kujunditega sarnaseid esemeid rühma toast ja õuest.
KUNST ·         Kleepetöö: lumikelluke

·         Voolimine: kevadlill

·         Templitrükk: tulp

Laps oskab kinnitada paberist lumikellukese taustale.

Laps oskab õpetajat jäljendades muljuda ja näpistada, rullida ja veeretada plastiliini.

Laps vajutab jäljendeid kattes templi iseseisvalt värviga.

Laps oskab näidata teistele oma tööd ja rääkida sellest.

ÕUESÕPE ·         Liiva ja asvaldi peal pulkadest ja kividest mustrite tegemine Laps oskab laduda mustrit (näiteks lill).

Laps kasutab loovalt loodusliku  materjali ja fantaseerib.